Onze visie

Onze visie op maatschappij, gezondheid en Judo vanuit een breed pedagogisch perspectief.

Gezondheid & sport
In Nederland leven we in een welvarende verzorgingsstaat. Voor veel Nederlanders is gezondheid het allerbelangrijkste in het leven. Het gaat hierbij om fysiek als psychisch welzijn, maar ook goed kunnen functioneren om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. En toch hebben we in Nederland te maken met een groot aantal problemen, die voortkomen uit onze welvaart. Gezondheidsrisico’s zoals bewegingsarmoede en gezondheidsproblemen zoals overgewicht en obesitas. Zo blijkt dat slechts 55% van de vier- tot twaalfjarigen in 2017 voldeed aan de beweegrichtlijnen (CBS) en dat in 2018 het aandeel van Nederlanders van 18 jaar en ouder met overgewicht op 50% ligt.  Van kinderen tussen de 4 en 17 jaar, had ongeveer 12% in 2018 overgewicht.

Judoschool Tenkai ziet het belang van sport en bewegen als een preventief middel. Door te bewegen wordt er voorkomen dat aandoeningen ontstaan, verergeren of terugkomen. In het algemeen geldt dat inactiviteit een risicofactor vormt voor tal van aandoeningen, zowel bij kinderen als volwassenen.

Wat betekent bewegingsarmoede voor de ontwikkeling van kinderen? De basis voor de motorische ontwikkeling wordt gelegd in de kindertijd. Op latere leeftijd is deze ontwikkeling niet meer in te halen, waardoor het ontbreken van bepaalde vaardigheden een kind op latere leeftijd kan verhinderen op deel te nemen aan nieuwe activiteiten. Hierdoor is de keuzemogelijkheid om in beweging te blijven beperkt. Daarnaast is de tijd die we dagelijks besteden aan media en ICT ongekend hoog. Kinderen “spelen” met anderen op hun eigen kamer via mobiel, tablet of andere devices, in plaats van fysiek samenspel. Dit alles kan leiden tot meer inactiviteit en daardoor een slechtere gezondheid. Judoschool Tenkai ziet daarom ook de noodzaak om kinderen plezier te laten beleven aan sport en bewegen met elkaar. Wij zien dit als een ontmoetingsplek, waar verschillende kinderen, maar ook jongeren en volwassenen,  met elkaar in contact komen, samenwerken, spelen en daardoor zich samen ontwikkelen. Door sport en spel leren kinderen zichzelf en anderen beter kennen. Daarnaast kunnen kinderen zich door te bewegen beter concentreren en daardoor betere schoolprestaties behalen. Sporten verlaagt ook de gezondheidsrisico’s zoals obesitas, maar het heeft ook een positieve invloed op de emotionele gezondheid. Er ontstaat een toenemend zelfvertrouwen, vermindering van depressiviteit en angstgevoelens, afname van sociale isolatie en groei van de sociale vaardigheden.

Opvoeding, ontwikkeling & Judo
Kenmerkend aan kinderen is dat zij zich kunnen ontwikkelen door te ervaren en te leren. Opvoeden is binnen onze visie gericht om een kind te (bege)leiden en te helpen om zich binnen zijn/haar mogelijkheden zo optimaal mogelijk te ontplooien tot een volwassene, die zelfbewust, zelfstandig, zelfredzaam en verantwoordelijk is en de regie heeft over zijn eigen leven.

Judoschool Tenkai er van uit dat bij opvoeden sprake is van interactie en wederzijdse beïnvloeding tussen een kind, andere kinderen en met trainers/coaches en andere betrokken professionals. Deze wederzijdse beïnvloeding komt tot stand in een pedagogische relatie. Binnen onze visie wordt een pedagogische relatie gezien als een unieke, betekenisvolle relatie. Doordat een kind betekenis geeft aan deze relatie, geeft het zelf mede vorm aan zijn ontwikkeling. Binnen deze pedagogische relatie streven wij om een kind fysiek en emotionele veiligheid te bieden en dragen wij er zorg voor dat een kind zich gezien, gehoord en geborgen voelt.

Een pedagogische relatie wordt ervaren in een pedagogisch klimaat. Hierin vinden wij het belangrijk dat kinderen zich veilig en geborgen voelen, in een goed geordende, gestructureerde, voorspelbare en vertrouwde wereld; een veilig haven! Dit klimaat wordt onder andere bereikt door duidelijkheid te geven over de gedragsregels, de kinderen te laten weten wat er van hen verwacht wordt, maar ook wat zij kunnen verwachten van de trainer. Er is aandacht voor de verbale en non-verbale signalen van de kinderen. Er wordt consequent en consistent gehandeld, waardoor de kinderen telkens inzicht hebben in oorzaak-gevolg. Hierdoor worden er ontwikkelingsmogelijkheden gecreëerd, waardoor kinderen kunnen spelen, leren en ervaringen op kunnen doen. We zien hier voor Judoschool Tenkai ook een taak in het laten kennismaken met normen en waarden, zodat zij zelf kunnen ontdekken en leren wie zij zijn, hoe anderen zijn en hoe mensen zich tot elkaar verhouden.

Om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren, wordt er gebruik gemaakt van pedagogische middelen.Tijdens de Judolessen worden er meerdere pedagogische middelen ingezet. Structuur is een van deze middelen. houd bij Judoschool Tenkai in dat trainers/coaches enerzijds grenzen stellen aan het gedrag (bijvoorbeeld met betrekking tot gedragsregels, taalgebruik, zorgen voor anderen). Anderzijds houdt het ook in dat zij ontwikkelingskansen bieden, onder andere in de vorm van een duidelijke omgeving, waarin zaken goed geordend zijn met duidelijke afspraken, maar daarnaast ook het geven van voldoende ruimte binnen het klimaat.

Judo zelf is een ook uitstekend pedagogisch middel. Judo is niet alleen goed voor de motorische ontwikkeling maar ook voor de sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling. Hierbij is het wel belangrijk dat Judo wordt aangeboden in een veilig pedagogisch klimaat, onder leiding van een deskundige leraar, die de kinderen op zowel judo technisch als pedagogisch vlak in hun behoeften kan voorzien. Daar draagt Judoschool Tenkai zorg voor, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.